Tæthedsprøvning PDF Print E-mail

Blower Door

- den optimale tæthedstest ved tryksætning

Af hensyn til energiforbruget i vore huse, må disse ikke være utætte. Der er i Bygningsreglementet 2008 angivet en øvre grænse for, hvor utæt et nybyggeri må være, i henhold til den europæiske standard DS/EN 13829.
Grænsen for utætheden er defineret til, at luftskiftet ikke må overstige 1,5 l/s pr. m2 opvarmet etageareal, når bygningen er udsat for hhv. et overtryk og et undertryk på 50 Pascal. Tæthedsprøvning foretages ved hjælp af en fleksibel dør med ventilator (Blower Door), som monteres i en af bygningens udvendige dørkarme. Alt udstyr kobles til en pc, der styrer og foretager selve målingen af lufttætheden.
Hvis bygningen overholder kravet til tæthed i Bygningsreglementet, udfærdiges en rapport med alle data. Denne rapport kan bruges som dokumentation overfor de kommunale byggemyndighederne. Hvis bygningen ikke overholder tæthedskravet, kan de fleste fejl efterfølgende påvises ved en termografering i forbindelse med tæthedsprøven.

Pr. den 1. april 2006 trådte der nye regler til bygningers lufttæthed i kraft.

Luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen må ikke overstige 1,5 l/s pr. m2 opvarmet etageareal ved trykprøvning med 50 Pa. Prøvning af luftskifte sker på grundlag af DS/EN 13829

”Bygningers termiske ydeevne - Bestemmelse af luftgennemtrængelighed i bygninger - Prøvningsmetode med overtryk skabt af ventilator.”

Kommunalbestyrelsen kan i byggetilladelsen stille krav om, at der skal foretages målinger i den færdige bygning til dokumentation af, at kravet til lufttæthed er opfyldt.

Trykprøvning, som en del af kvalitetskontrollen, sender et utroligt stærkt signal til kunderne:

• Vi overholder de gældende byggeregler.
• Vi lader vores arbejde kontrolleres af en uvildig person.
• Vi leverer dokumentation for kvalitet - i forbindelse med afleveringen af byggeriet.

Såfremt blowerdoor testen viser fejl i klimaskærmen, foretages der en termografifotografering med et varmesøgende kamera. Termografifotografering viser hvor der siver kold luft ind og gør det efterfølgende let at rette evt. fejl. Ofte er der tale om små rettelser hvor der ér brugt korrekte mængder af isolering og andre materialer, men hvor man, ved at rette på placeringen af de forskellige materialer, kan spare mange penge på varmebudgettet.