Energimærker PDF Print E-mail

Energimærkning af boliger er lovpligtigt, ligesom det er det for erhvervsbygninger og offentlige bygninger. Formålet med energimærkningsordningen er at sætte energiforbruget på dagsordnen og synliggøre de muligheder, der er for at spare på energien i den enkelte bygning.

Når en bolig sælges, skal den have et gyldigt energimærke. En energimærkning er en vurdering af en bygnings energimæssige tilstand.

Et energimærke består af to dele:

  1. En vurdering, der viser hvor store energiudgifter, der er ved boligen - for eksempel til olie, gas, fjernvarme, el og vand.
  2. Et besparelsesforslag, der viser hvilke forbedringer, det kan svare sig at gennemføre på boligen.
    Besparelsesforslaget viser også, hvor meget man kan mindske energiudgifterne, hvis man foretager forbedringer af boligen med ekstra isolering eller termovinduer.

I mange boliger er der med energimærkningen i hånden gode muligheder for at spare på energien til gavn for privatøkonomien, samfundsøkonomien og miljøet. Desuden giver energiforbedringer ofte sidegevinster i form af et bedre indeklima med bl.a. mindre fodkulde og træk.

Der gælder følgende regler for, hvornår en bolig skal energimærkes:

Enfamilieshuse
Det er lovpligtigt at fremlægge et gyldigt energimærke, når et enfamiliehus på 60 m2 og derover skal sælges. Det er dermed sælgers pligt at sørge for, at køber inden aftale om salg indgås, har fået udleveret energimærkningen for den pågældende ejendom. Et energimærke er gyldigt i fem år. Det vil sige, at hvis huset sælges flere gange inden for en femårig periode, så kan det samme energimærke benyttes igen.

Flerfamilieshuse/Ejerlejligheder
Det er lovpligtigt at fremlægge et energimærke, når en ejerlejlighed skal sælges. Lejligheder skal dog ikke længere energimærkes enkeltvis som tidligere. I stedet skal bygningens samlede energimærkning anvendes ved salg. Da det er ejendommens energimærkning, der skal anvendes ved salg, er det ejerforeningen, der er ansvarlig for at stille en gyldig energimærkning til rådighed for de ejere, som ønsker at sælge deres lejlighed. En ejer af en ejerlejlighed kan derfor til enhver tid kræve, at ejerforeningen stiller en gyldig energimærkning for ejendommen til rådighed uden beregning, således at vedkommende kan opfylde sin forpligtelse til at fremlægge energimærkning inden en eventuel aftale om salg.

En energimærkning er gyldig i fem år og kan bruges igen, når lejligheder i bygningen sælges inden gyldigheds ophør. Allerede gennemførte energimærkninger af ejerlejligheder efter den gamle metode fra før 2006 kan dog anvendes i en gyldighedsperiode på 5 år, såfremt energimærket var gyldigt 1. januar 2006. Dette gælder også enkeltvis mærkning af ejerlejligheder efter den gamle energimærkningsordning.

Rækkehuse
Række-, kæde- og dobbelthuse skal energimærkes ved salg efter reglerne for energimærkning af enfamiliehuse. Alternativt kan bebyggelsen energimærkes samlet efter reglerne for energimærkning af flerfamiliehuse. Er boligejerne organiseret i en formel ejerforening, og er husene udstykket til ejerlejligheder, er det, som ved salg af ejerlejligheder i flerfamilieshuse, ejerforeningen, der er forpligtet til at stille en gyldig energimærkning til rådighed.

Nye bygninger
Det er lovpligtigt, at nye bygninger på 60 m2 og derover energimærkes, og at energimærkningen indsendes til kommunen inden ibrugtagning. Det påhviler den bygherre, der opfører byggeriet, at få foretaget denne første energimærkning af ejendommen og stille den til rådighed for de kommende ejere.

Sommerhuse
Sommerhuse på 60 m2 og derover skal energimærkes ved salg efter samme regler som enfamiliehuse eller efter en forenklet metode, hvor der ikke foretages beregning af forbruget, og hvor der ikke angives nogle besparelsesforslag. En energimærkning af et sommerhus er gyldigt i 10 år, hvis huset er under 120 m2. Er sommerhuset større, er det gyldigt i 5 år.

Energimærkning ved udlejning og overdragelse af andel/anpart
Fra 1. juli 2009 er der krav om energimærkning ved udlejning eller overdragelse af andel eller anpart. Reglerne gælder, når bygningen der udlejes eller overdrages, er 60 m2 eller derover. For leje-, andels- og anpartslejligheder vil de samme regler gælde som ved salg af ejerlejligheder. Det vil sige, at det er hele ejendommen, der skal energimærkes, samt at det er ejer-, andels- eller anpartsforeningen, der er ansvarlig for at stille en gyldig energimærkning til rådighed.